Servicenivåavtal för Oracles molninfrastruktur

Företag vill ha ut mer än bara tillgänglighet av sin molninfrastruktur. För verksamhetskritiska arbetsbelastningar krävs också jämn prestanda och möjligheten att när som helst kunna hantera, övervaka och modifiera resurser som körs i molnet. Det är bara Oracle som erbjuder heltäckande servicenivåavtal för tjänsternas prestanda, tillgänglighet och hanterbarhet.
Tillgänglighet

Du kan lita på att dina arbetsbelastningar i molnet är igång hela tiden tack vare Oracles åtaganden om drifttid och anslutning.

Hanterbarhet

The elasticity and configurability of infrastructure is part of why people move applications to the cloud. Your services need to be manageable all the time to deliver this benefit. Oracle provides manageability SLAs to ensure your ability to manage, monitor, and modify resources.

Prestanda

Det räcker inte att dina IaaS-resurser bara är tillgängliga. De ska hela tiden bete sig som du förväntar dig. Oracle är den första molnleverantören som kan garantera prestandan, så att du kan lita på din infrastruktur för företagets applikationer.

Tillgänglighet

Tjänst/resurs
Mått
Månatlig avtalsprocent
Oracles servicepoäng vid avtalsbrott
Beräkning
Otillgänglighet för region Minst 99,99 % drifttid 10 %
Beräkning
Otillgänglighet för region Minst 99 % drifttid 25 %
Beräkning
Otillgänglighet för tillgänglighetsdomän Minst 99.95 % drifttid 10 %
Beräkning
Otillgänglighet för tillgänglighetsdomän Minst 99 % drifttid 25 %
Blockvolymer
Otillgänglighet för region Minst 99,99 % drifttid 10 %
Blockvolymer
Otillgänglighet för region Minst 99 % drifttid 25 %
Objektlagring
API-felfrekvens Minst 99,9 % drifttid 10 %
Objektlagring
API-felfrekvens Minst 99 % drifttid 25 %
Snabbanslutning
Privata anslutningar Minst 99,9 % drifttid 10 %
Snabbanslutning
Privata anslutningar Minst 99 % drifttid 25 %

Hanterbarhet

Tjänst/resurs
Mått
Månatlig avtalsprocent
Oracles servicepoäng vid avtalsbrott
Beräkning
API-felfrekvens Minst 99,9 % drifttid 10 %
Beräkning
API-felfrekvens Minst 99 % drifttid 25 %
Blockvolymer
API-felfrekvens Minst 99,9 % drifttid 10 %
Blockvolymer
API-felfrekvens Minst 99 % drifttid 25 %
Databas
API-felfrekvens Minst 99,9 % drifttid 10 %
Databas
API-felfrekvens Minst 99 % drifttid 25 %

Prestanda

Tjänst/resurs
Mått
Månatlig avtalsprocent
Oracles servicepoäng vid avtalsbrott
Beräkna lokal NMVe-disk
IOPS för disk Resursens prestanda ligger över 90 % av angiven prestanda 99,9 % av tiden 10 %
Beräkna lokal NMVe-disk
IOPS för disk Resursens prestanda ligger över 90 % av angiven prestanda 99 % av tiden 25 %
Blockvolymer
IOPS för disk Resursens prestanda ligger över 90 % av angiven prestanda 99,9 % av tiden 10 %
Blockvolymer
IOPS för disk Resursens prestanda ligger över 90 % av angiven prestanda 99 % av tiden 25 %
Nätverk
Nätverksprestanda Resursens prestanda ligger över 90 % av angiven prestanda 99,9 % av tiden 10 %
Nätverk
Nätverksprestanda Resursens prestanda ligger över 90 % av angiven prestanda 99 % av tiden 25 %

Månadsavtal i minuter/timmar.

  • Minst 99,99 % drifttid: mindre än 4,38 minuters driftavbrott per månad
  • Minst 99,95 % drifttid: mindre än 21,56 minuters driftavbrott per månad
  • Minst 99,9 % drifttid: mindre än 43,8 minuters driftavbrott per månad
  • Minst 99 % drifttid: mindre än 7,2 timmars driftavbrott per månad
 

Resurser

Oracles publika molntjänster för PaaS och IaaS - grunddokument

 
 

Frågor och svar

 

Servicenivåavtal för tillgänglighet

Innehåller servicenivåavtalen för tillgänglighet ett krav på att distribuera i fler än en tillgänglighetsdomän?

Det finns två alternativ för servicenivåavtalet för tillgänglighet för Oracles molninfrastruktur - Beräkning. Om du distribuerar i mer än en tillgänglighetsdomän gäller servicenivåavtalet som mäter otillgänglighet för region, med en garanti på 99,99 % tillgänglighet. Om du distribuerar i flera feldomäner i en enda tillgänglighetsdomän gäller servicenivåavtalet som mäter otillgänglighet för tillgänglighetsdomän, med en garanti på 99,95 % tillgänglighet.

Hur beräknas drifttiden?

Drifttiden beräknas per månad som ”månatlig drifttid i procent”.

  • Den månatliga drifttiden i procent för Oracles molninfrastruktur - Beräkning och Oracles molninfrastruktur - Blockvolym beräknas genom att från 100 procent dra av den procent minuter under aktuell kalendermånad då Oracles molninfrastruktur - Beräkning eller Oracles molninfrastruktur - Blockvolym hade statusen ”Region ej tillgänglig”.
  • Den månatliga drifttiden i procent för Oracles molninfrastruktur - Objektlagring beräknas genom att från 100 procent dra av genomsnittet av ”API-felfrekvensen” från varje femminutersperiod under den aktuella kalendermånaden.
  • Den månatliga drifttiden i procent för Oracles molninfrastruktur - Snabbanslutning beräknas genom att från 100 procent dra av den procentandel minuter under aktuell kalendermånad som den dedikerade kretsen är ”Otillgänglig”.

Vad händer om flera tillgänglighetsdomäner blir otillgängliga?

Servicenivåavtal för tillgänglighet utlöses vanligtvis av händelser som berör hela regioner. När flera tillgänglighetsdomäner i en region slutar fungera påverkar det alla tjänster som distribuerats i de tillgänglighetsdomänerna.

Servicenivåavtal för hanterbarhet

Gäller servicenivåavtal för hanterbarhet på tillgänglighetsdomännivå eller över hela regioner?

Servicenivåavtal för hanterbarhet gäller för hela tjänster och definieras på tillgänglighetsdomännivå.

Hur beräknas drifttiden för Oracles molninfrastruktur - Beräkning, Oracles molninfrastruktur - Blockvolym och Oracles molninfrastruktur - Databas?

Den månatliga drifttiden i procent för dessa beräknas genom att från 100 procent dra av genomsnittet av ”API-felfrekvensen” från varje femminutersperiod under den aktuella kalendermånaden.

Servicenivåavtal för prestanda

Vilka servicepoäng kommer Oracle att ge till kunder som gör anspråk inom ramarna för servicenivåavtalen för nätverksprestanda?

Oracle kommer att dela ut servicepoäng för de underliggande beräkningsresurser som konsumeras av de kunder som gör anspråken.

Allmän process för servicepoäng för servicenivåavtal

Vad är servicepoäng? Hur beräknas servicepoäng?

Servicepoäng (”Servicepoäng”) beräknas som en procentsats av de nettoavgifter som du har betalat till Oracle för en molninfrastrukturtjänst under den månad då något av de tillämpliga serviceåtagandena inte uppfylldes, och som du får ta del av under den kalendermånad som följer på Oracles godkännande av ditt anspråk. Servicepoäng är den enda ersättningen när Oracle har underlåtit att uppfylla något av de serviceåtaganden som beskrivs i avsnittet Servicenivåavtal i grunddokumentet för Oracle PaaS and IaaS publika molntjänster avseende aktuell tjänst i Oracles molninfrastruktur. Servicepoäng kommer endast att delas ut för den specifika tjänst i Oracles molninfrastruktur för vilken det aktuella serviceåtagandet inte uppfylldes.

Behöver kunden vidta några åtgärder för att identifiera ett fel enligt ett servicenivåavtal och ansöka om servicepoäng?

Ja. Vi kräver att kunderna lämnar in ett anspråk gällande servicenivåavtalet och tillhandahåller bevis på felet enligt servicenivåavtalet.

Vem kan begära servicepoäng?

Alla kunder som betalar för Oracles molninfrastrukturtjänster med de artikelnummer som anges i grunddokumentet för Oracle PaaS and IaaS publika molntjänster kan begära att få servicepoäng. De som köper ovannämnda tjänster via Oracle Store måste ha slutfört minst en faktureringscykel hos Oracle innan de är berättigade till servicepoäng. Mer information finns i Oracles publika molntjänster för PaaS och IaaS - grunddokument.

Vad är den genomsnittliga behandlingstiden för ett anspråk på servicepoäng?

Anspråk på servicepoäng måste lämnas in av kunden inom 30 kalenderdagar efter att det problem inträffade som orsakade att Oracles molninfrastrukturtjänst i fråga inte uppfyllde det aktuella serviceåtagandet. Oracle kommer att göra vad som är kommersiellt rimligt för att behandla anspråken inom 60 dagar per att Oracle mottagit ett anspråk.

Vad händer per att ett anspråk på servicepoäng har godkänts?

När ett anspråk på servicepoäng har godkänts ökar Oracle kundens saldon för den kommande kalendermånaden per att Oracle godkänt anspråket. Om du till exempel spenderar 100 000 USD varje månad som en del av dina universalpoäng och du får poäng för 5 000 USD per att Oracle godkänt ett anspråk kommer Oracle att öka ditt saldo så att du har resurser för 105 000 USD nästa kalendermånad innan tilläggsfakturering.

Kan kunderna använda servicepoängen till några andra Oracle Cloud-tjänster?

När saldona väl har fyllts på per att Oracle har godkänt en kunds anspråk på servicepoäng är kunden fri att använda dem till vilken som helst av de Oracle Cloud-tjänster som kopplats till kundens universalpoängskonto eller användningsbaserade konto.

 

Obs! Detta dokument med frågor och svar är tänkt att vara ett allmänt referensmaterial för Oracles publika molntjänster för PaaS och IaaS. I dokumentet Oracles publika molntjänster för PaaS och IaaS - grunddokument från februari 2018 finns en heltäckande förklaring av de ämnen som tas upp i detta dokument samt av andra villkor som gäller för Oracles publika molntjänster för PaaS och IaaS.

 
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud