Servicenivåavtal för Oracle Cloud Infrastructure

Företag vill ha ut mer än bara tillgänglighet av sin molninfrastruktur. För verksamhetskritiska arbetsbelastningar krävs också jämn prestanda och möjligheten att när som helst kunna hantera, övervaka och modifiera resurser som körs i molnet. Det är bara Oracle som erbjuder heltäckande servicenivåavtal för tjänsternas prestanda, tillgänglighet och hanterbarhet.
Tillgänglighet

Du kan lita på att dina arbetsbelastningar i molnet är igång hela tiden tack vare Oracles åtaganden om drifttid och anslutning.

Hanterbarhet

Att infrastrukturen är flexibel och kan konfigureras är delvis varför man flyttar sina applikationer till molnet. Dina tjänster måste kunna hanteras hela tiden för att kunna ge dig de fördelarna. Oracle är den första molnleverantören som erbjuder servicenivåavtal för hanterbarhet, så att du garanterat ska kunna hantera, övervaka och modifiera dina resurser.

Prestanda

Det räcker inte att dina IaaS-resurser bara är tillgängliga. De ska hela tiden bete sig som du förväntar dig. Oracle är den första molnleverantören som kan garantera prestandan, så att du kan lita på din infrastruktur för företagets applikationer.

Tillgänglighet

Tjänst/resurs
Mått
Månatlig avtalsprocent
Oracle-servicepoäng vid avtalsbrott
Beräkning Otillgänglighet för region Minst 99,99 % drifttid 10 %
Minst 99 % drifttid 25 %
Blockvolymer Otillgänglighet för region Minst 99,99 % drifttid 10 %
Minst 99 % drifttid 25 %
Objektlagring API-felfrekvens Minst 99,9 % drifttid 10 %
Minst 99 % drifttid 25 %
Snabbanslutning Privata anslutningar Minst 99,9 % drifttid 10 %
Minst 99 % drifttid 25 %

Hanterbarhet

Tjänst/resurs
Mått
Månatlig avtalsprocent
Oracle-servicepoäng vid avtalsbrott
Beräkning API-felfrekvens Minst 99,9 % drifttid 10 %
Minst 99 % drifttid 25 %
Blockvolymer API-felfrekvens Minst 99,9 % drifttid 10 %
Minst 99 % drifttid 25 %
Databas API-felfrekvens Minst 99,9 % drifttid 10 %
Minst 99 % drifttid 25 %

Prestanda

Tjänst/resurs
Mått
Månatlig avtalsprocent
Oracle-servicepoäng vid avtalsbrott
Beräkna lokal NMVe-disk IOPS för disk Resursens prestanda ligger över 90 % av angiven prestanda 99,9 % av tiden 10 %
Resursens prestanda ligger över 90 % av angiven prestanda 99 % av tiden 25 %
Blockvolymer IOPS för disk Resursens prestanda ligger över 90 % av angiven prestanda 99,9 % av tiden 10 %
Resursens prestanda ligger över 90 % av angiven prestanda 99 % av tiden 25 %
Nätverk Nätverksprestanda Resursens prestanda ligger över 90 % av angiven prestanda 99,9 % av tiden 10 %
Resursens prestanda ligger över 90 % av angiven prestanda 99 % av tiden 25 %

Månadsavtal i minuter/timmar.

  • Minst 99,9 % drifttid: mindre än 43,8 minuters driftavbrott per månad
  • Minst 99 % drifttid: mindre än 7,2 timmars driftavbrott per månad
 

Resurser

Oracles offentliga molntjänster för PaaS och IaaS – grunddokument

 
 

Frågor och svar

 

Servicenivåavtal för tillgänglighet

Innehåller servicenivåavtalen för tillgänglighet ett krav på att distribuera i fler än en tillgänglighetsdomän?

Ja, servicenivåavtalen Oracle Cloud Infrastructure – Compute och Oracle Cloud Infrastructure – Block Volume kräver att kunderna distribuerar i fler än en tillgänglighetsdomän.

Hur beräknas drifttiden?

Drifttiden beräknas per månad som ”månatlig drifttid i procent”.

  • Den månatliga drifttiden i procent för Oracle Cloud Infrastructure – Compute och Oracle Cloud Infrastructure – Block Volume beräknas genom att från 100 procent dra av den procentandel minuter under aktuell kalendermånad då Oracle Cloud Infrastructure – Compute eller Oracle Cloud Infrastructure – Block Volume hade statusen ”Region ej tillgänglig”.
  • Den månatliga drifttiden i procent för Oracle Cloud Infrastructure – Object Storage beräknas genom att från 100 procent dra av genomsnittet av ”API-felfrekvensen” från varje femminutersperiod under den aktuella kalendermånaden.
  • Den månatliga drifttiden i procent för Oracle Cloud Infrastructure – FastConnect beräknas genom att från 100 procent dra av den procentandel minuter under aktuell kalendermånad som den dedikerade kretsen är ”Otillgänglig”.

Vad händer om flera tillgänglighetsdomäner blir otillgängliga?

Servicenivåavtal för tillgänglighet utlöses vanligtvis av händelser som berör hela regioner. När flera tillgänglighetsdomäner i en region slutar fungera påverkar det alla tjänster som distribuerats i de tillgänglighetsdomänerna.


Servicenivåavtal för hanterbarhet

Gäller servicenivåavtal för hanterbarhet på tillgänglighetsdomännivå eller över hela regioner?

Servicenivåavtal för hanterbarhet gäller för hela tjänster och definieras på tillgänglighetsdomännivå.

Hur beräknas drifttiden för Oracle Cloud Infrastructure – Compute, Oracle Cloud Infrastructure – Block Volume och Oracle Cloud Infrastructure – Database?

Den månatliga drifttiden i procent för dessa beräknas genom att från 100 procent dra av genomsnittet av ”API-felfrekvensen” från varje femminutersperiod under den aktuella kalendermånaden.


Servicenivåavtal för prestanda

Vilka servicepoäng kommer Oracle att ge till kunder som gör anspråk inom ramarna för servicenivåavtalen för nätverksprestanda?

Oracle kommer att dela ut servicepoäng för de underliggande beräkningsresurser som förbrukas av de kunder som gör anspråken.


Allmän process för servicepoäng för servicenivåavtal

Vad är servicepoäng? Hur beräknas servicepoäng?

Servicepoäng (”Servicepoäng”) beräknas som en procentandel av de nettoavgifter som du har betalat till Oracle för en Oracle Cloud Infrastructure-tjänst under den månad då något av de tillämpliga serviceåtagandena inte uppfylldes, och du får ta del av dem under den kalendermånad som följer på Oracles godkännande av ditt anspråk. Servicepoäng är den enda påföljden när Oracle har underlåtit att uppfylla något av de serviceåtaganden som beskrivs i avsnittet Servicenivåavtal i grunddokumentet för Oracle PaaS and IaaS Public Cloud Services gällande aktuell Oracle Cloud Infrastructure-tjänst. Servicepoäng kommer endast att delas ut för den specifika Oracle Cloud Infrastructure-tjänst för vilken det aktuella serviceåtagandet inte uppfylldes.

Behöver kunden vidta några åtgärder för att identifiera ett fel enligt ett servicenivåavtal och ansöka om Servicepoäng?

Ja. Vi kräver att kunderna lämnar in ett anspråk gällande servicenivåavtalet och tillhandahåller bevis på felet enligt servicenivåavtalet.

Vem kan begära att få Servicepoäng?

Alla kunder som betalar för Oracle Cloud Infrastructure-tjänster med de artikelnummer som anges i grunddokumentet för Oracle PaaS and IaaS Public Cloud Services kan begära att få Servicepoäng. De som köper ovannämnda tjänster via Oracle Store måste ha genomgått minst en faktureringscykel hos Oracle innan de är berättigade Servicepoäng. Mer information finns i Oracles offentliga molntjänster för PaaS och IaaS – grunddokument.

Vad är den genomsnittliga behandlingstiden för en begäran om Servicepoäng?

Anspråk på Servicepoäng måste lämnas in av kunden inom 30 kalenderdagar efter att det problem inträffade som orsakade att Oracle Cloud Infrastructure-tjänsten i fråga inte uppfyllde det aktuella serviceåtagandet. Oracle kommer att göra vad som är kommersiellt rimligt för att behandla anspråken inom 60 dagar efter att Oracle mottagit ett anspråk.

Vad händer efter att ett anspråk på Servicepoäng godkänts?

När ett anspråk på Servicepoäng godkänts ökar Oracle kundens saldon för den kommande kalendermånaden efter att Oracle godkänt anspråket. Om du till exempel spenderar 100 000 USD varje månad som en del av dina universalpoäng och du får poäng för 5 000 USD efter att Oracle godkänt ett anspråk kommer Oracle att öka ditt saldo så att du har resurser för 105 000 USD nästa kalendermånad innan tilläggsfakturering.

Kan kunderna använda Servicepoängen till några andra Oracle Cloud-tjänster?

När saldona väl har fyllts på efter att Oracle har godkänt en kunds anspråk på Servicepoäng är kunden fri att använda dem till vilken som helst av de Oracle Cloud-tjänster som kopplats till kundens universalpoängskonto eller användningsbaserade konto.

 

Obs! Detta dokument med frågor och svar är tänkt att vara ett allmänt referensmaterial för Oracles offentliga molntjänster för PaaS och IaaS. I dokumentet Oracles offentliga molntjänster för PaaS och IaaS – grunddokument från februari 2018 finns en heltäckande förklaring av de ämnen som tas upp i detta dokument samt av andra villkor som gäller för Oracles offentliga molntjänster för PaaS och IaaS.

 
 
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring oss nu
1-800-633-0738 (USA)


Diskussionsforum om Oracle Cloud