Dohoda o úrovni poskytovaných služieb Oracle Cloud Infrastructure

Podniky požadujú od cloudovej infraštruktúry viac než len dostupnosť. Kritické záťaže si vyžadujú aj konzistentný výkon a schopnosť kedykoľvek spravovať, monitorovať a modifikovať zdroje spustené v cloude. Len spoločnosť Oracle ponúka komplexné zmluvy o úrovni poskytovaných služieb, ktoré sa vzťahujú na výkon, dostupnosť a spravovateľnosť služieb.
Dostupnosť

Môžete sa spoľahnúť, že záťaž v cloude je neustále v súlade so záväzkami spoločnosti Oracle ohľadom prevádzky a pripojenia.

Spravovateľnosť

Pružnosť a konfigurovateľnosť infraštruktúry je dôvodom, prečo ľudia presúvajú aplikácie do cloudu. Služby, ktoré majú poskytovať túto výhodu, musia byť vždy spravovateľné. Spoločnosť Oracle poskytuje dohodu o úrovni poskytovaných služieb v oblasti správy, čo vám umožní spravovať, monitorovať a modifikovať zdroje.

Výkon

Nestačí, aby boli zdroje IaaS iba dostupné. Mali by aj konzistentne fungovať očakávaným spôsobom. Spoločnosť Oracle je prvým dodávateľom cloudu, ktorý garantuje výkon, takže sa môžete spoľahnúť na infraštruktúru podnikových aplikácií.

Dostupnosť

Služba/zdroj
Meranie
Mesačné percento zmluvy o úrovni poskytovaných služieb
Kredit spoločnosti Oracle za službu v prípade porušenia zmluvy o úrovni poskytovaných služieb
Compute
Nedostupnosť oblasti Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,99 % 10 %
Compute
Nedostupnosť oblasti Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 % 25 %
Compute
Nedostupnosť domény dostupnosti Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99.95 % 10 %
Compute
Nedostupnosť domény dostupnosti Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 % 25 %
Blokové zväzky
Nedostupnosť oblasti Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,99 % 10 %
Blokové zväzky
Nedostupnosť oblasti Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 % 25 %
Objektový ukladací priestor
Chybovosť rozhrania API Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,9 % 10 %
Objektový ukladací priestor
Chybovosť rozhrania API Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 % 25 %
FastConnect
Súkromné pripojenie Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,9 % 10 %
FastConnect
Súkromné pripojenie Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 % 25 %

Spravovateľnosť

Služba/zdroj
Meranie
Mesačné percento zmluvy o úrovni poskytovaných služieb
Kredit spoločnosti Oracle za službu v prípade porušenia zmluvy o úrovni poskytovaných služieb
Compute
Chybovosť rozhrania API Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,9 % 10 %
Compute
Chybovosť rozhrania API Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 % 25 %
Blokové zväzky
Chybovosť rozhrania API Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,9 % 10 %
Blokové zväzky
Chybovosť rozhrania API Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 % 25 %
Databáza
Chybovosť rozhrania API Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,9 % 10 %
Databáza
Chybovosť rozhrania API Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 % 25 %

Výkon

Služba/zdroj
Meranie
Mesačné percento zmluvy o úrovni poskytovaných služieb
Kredit spoločnosti Oracle za službu v prípade porušenia zmluvy o úrovni poskytovaných služieb
Compute - lokálna mechanika NVMe
Disk IOPS Výkon zdroja je vyšší než 90 % publikovaného výkonu počas 99,9 % času 10 %
Compute - lokálna mechanika NVMe
Disk IOPS Výkon zdroja je vyšší než 90 % publikovaného výkonu počas 99 % času 25 %
Blokové zväzky
Disk IOPS Výkon zdroja je vyšší než 90 % publikovaného výkonu počas 99,9 % času 10 %
Blokové zväzky
Disk IOPS Výkon zdroja je vyšší než 90 % publikovaného výkonu počas 99 % času 25 %
Sieť
Výkon siete Výkon zdroja je vyšší než 90 % publikovaného výkonu počas 99,9 % času 10 %
Sieť
Výkon siete Výkon zdroja je vyšší než 90 % publikovaného výkonu počas 99 % času 25 %

Zmluva o mesačnej úrovni poskytovaných služieb v minútach/hodinách.

  • Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,99 %: čas prestojov nepresahujúci 4,38 minút za mesiac
  • Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,95 %: čas prestojov nepresahujúci 21,56 minút za mesiac
  • Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,9 %: čas prestojov kratší alebo rovný 43,8 minút za mesiac
  • Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 %: čas prestojov kratší alebo rovný 7,2 hodín za mesiac
 

Zdroje

Verejné cloudové služby Oracle PaaS a IaaS - nosný dokument

 
 

Často kladené otázky

 

Zmluvy o úrovni poskytovaných služieb v oblasti dostupnosti

Vyžadujú si zmluvy o úrovni poskytovaných služieb v oblasti dostupnosti nasadenie vo viac ako jednej doméne dostupnosti (AD)?

Pre službu Oracle Cloud Infrastructure – Compute existujú dve zmluvy o úrovni poskytovaných služieb. Ak nasadzujete vo viac ako jednej doméne dostupnosti, platí zmluva o úrovni poskytovaných služieb, ktorá meria nedostupnosť v oblasti s garanciou dostupnosti 99,99 %. Ak nasadzujete vo viacerých chybových doménach v rámci jednej domény dostupnosti, platí zmluva o úrovni poskytovaných služieb, ktorá meria nedostupnosť domény dostupnosti s garanciou dostupnosti 99,95 %.

Ako sa vypočítava doba prevádzky?

Doba prevádzky sa vypočítava ako mesačné percento doby prevádzky.

  • Mesačné percento doby prevádzky služieb Oracle Cloud Infrastructure - Compute a Oracle Cloud Infrastructure - blokové zväzky sa vypočítajú odčítaním percenta minút príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom je služba Oracle Cloud Infrastructure - Compute alebo Oracle Cloud Infrastructure - blokové zväzky v stave nedostupnosti oblasti, od 100 percent.
  • Mesačné percento doby prevádzky služby Oracle Cloud Infrastructure - objektový ukladací priestor sa vypočíta odčítaním priemernej chybovosti rozhrania API v každom päťminútovom období príslušného kalendárneho mesiaca od 100 percent.
  • Mesačné percento doby prevádzky služby Oracle Cloud Infrastructure - FastConnect sa vypočítava odčítaním percenta minút príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom je vyhradený obvod nedostupný, od 100 percent.

Čo sa stane, keď sa viac domén dostupnosti (AD) stane nedostupnými?

Zmluvy o úrovni poskytovaných služieb v oblasti dostupnosti sa zvyčajne spúšťajú udalosťou v rámci celej oblasti. Pokles výkonu viacerých domén dostupnosti v oblasti zasiahne všetky služby nasadené v týchto doménach.

Zmluvy o úrovni poskytovaných služieb v oblasti správy

Sú zmluvy o úrovni poskytovaných služieb v oblasti správy platné na úrovni domény dostupnosti (AD) alebo celej oblasti?

Zmluvy o úrovni poskytovaných služieb správy sa týkajú celej služby a sú definované na úrovni domény dostupnosti.

Ako sa vypočítava doba prevádzky služieb Oracle Cloud Infrastructure - Compute, Oracle Cloud Infrastructure - blokové zväzky a Oracle Cloud Infrastructure - databáza?

Mesačné percento doby prevádzky každej služby sa vypočítava odčítaním priemernej chybovosti rozhrania API za každé päťminútové obdobie príslušného kalendárneho mesiaca od 100 percent.

Zmluvy o úrovni poskytovaných služieb v oblasti výkonu

Pokiaľ ide o zmluvu o úrovni poskytovaných služieb pre oblasť výkonu, aké kredity za nedosiahnutie úrovne služby poskytuje spoločnosť Oracle zákazníkom, ktorí si na základe zmluvy uplatnili nároky?

Spoločnosť Oracle poskytne kredity za nedosiahnutie úrovne služby za základné zdroje Compute spotrebované zákazníkmi, ktorí vzniesli nároky.

Všeobecné spracovanie kreditov za nedosiahnutie úrovne v súlade so zmluvou o úrovni poskytovaných služieb

Čo je to kredit na službu? Ako sa vypočítavajú kredity za nedosiahnutie úrovne služby?

Kredity za nedosiahnutie úrovne služby sa vypočítavajú ako percento čistých poplatkov zaplatených spoločnosti Oracle za službu Oracle Cloud Infrastructure v mesiaci, v ktorom nebol splnený príslušný záväzok služby, a pripisujú sa na váš účet v nasledujúcom kalendárnom mesiaci po schválení nároku spoločnosťou Oracle. Kredity za nedosiahnutie úrovne služby sú jediným a výhradným opravným prostriedkom, keď spoločnosť Oracle neplní svoje záväzky týkajúce sa služieb, ktoré sú vymedzené v dohode o úrovni poskytovaných služieb v časti nosného dokumentu verejných cloudových služieb Oracle PaaS a IaaS s ohľadom na príslušnú službu Oracle Cloud Infrastructure. Kredity za nedosiahnutie úrovne služby sa budú poskytovať len na konkrétnu službu Oracle Cloud Infrastructure, v prípade ktorej nebol splnený príslušný záväzok týkajúci sa služby.

Musí zákazník uskutočniť nejaký krok na identifikáciu zlyhania zmluvy o úrovni poskytovaných služieb a požiadať o kredit za nedosiahnutie úrovne služby?

Áno. Požadujeme od zákazníkov, aby posielali požiadavky v súvislosti so zmluvou o úrovni poskytovaných služieb a poskytli aj podporné dôkazy zlyhania zmluvy o úrovni poskytovaných služieb.

Kto môže požiadať o kredity za nedosiahnutie služby?

O kredity za nedosiahnutie úrovne služby môže požiadať každý zákazník, ktorý platí za služby Oracle Cloud Infrastructure, s SKU definovanými v nosnom dokumente verejných cloudových služieb Oracle PaaS a IaaS. Zákazníci, ktorí si kúpili uvedené služby cez obchod Oracle Store, musia dokončiť aspoň jeden fakturačný cyklus so spoločnosťou Oracle, aby získali nárok za nedosiahnutie úrovne služby. Detaily nájdete v nosnom dokumente verejných cloudových služieb Oracle PaaS a IaaS.

Aký je priemerný čas vybavenia žiadosti v rámci nároku na kredity za nedosiahnutie úrovne služby?

Nároky na kredity za nedosiahnutie úrovne služby si zákazníci musia uplatniť do 30 kalendárnych dní od výskytu problému, ktorý spôsobil, že uvedená služba Oracle Cloud Infrastructure nesplnila príslušný záväzok týkajúci sa služby. Spoločnosť Oracle vynaloží komerčne primerané úsilie na spracovanie nároku do 60 dní od prijatia nároku spoločnosťou Oracle.

Čo sa stane po overení platnosti nároku na kredity za nedosiahnutie úrovne služby?

Po overení nároku na kredity za nedosiahnutie úrovne služby zvýši spoločnosť Oracle zvýši zostatky zákazníka na kalendárny mesiac nasledujúci po schválení nároku spoločnosťou Oracle . Ak napríklad vynakladáte každý mesiac 100 000 USD v rámci univerzálnych kreditov a po schválení nároku spoločnosťou Oracle dostanete 5 000 USD, spoločnosť Oracle zvýši váš zostatok tak, že v nasledujúcom kalendárnom mesiaci budete mať pred naúčtovaním prebytkov zdroje v hodnote 105 000 USD.

Môžu zákazníci použiť tieto kredity na ľubovoľné služby Oracle Cloud?

Po zvýšení zostatkov na základe schválenia nároku zákazníka na kredity za nedosiahnutie úrovne služby spoločnosťou Oracle môže zákazník použiť kredity na ľubovoľné služby Oracle Cloud prepojené s univerzálnymi kreditmi zákazníka alebo s účtom pre platby podľa spotreby.

 

POZNÁMKA: Tento dokument často kladených otázok je určený ako všeobecná referencia riešenia bežných otázok týkajúcich sa verejných cloudových služieb PaaS a IaaS spoločnosti Oracle. Úplné vysvetlenie tém riešených v dokumente často kladených otázok a ďalšie podmienky a ustanovenia týkajúce sa verejných cloudových služieb PaaS a IaaS spoločnosti Oracle nájdete v nosnom dokumente pre verejné cloudové služby Oracle PaaS a IaaS z februára 2018.

 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud