Dohoda o úrovni poskytovaných služieb Oracle Cloud Infrastructure

Podniky požadujú od cloudovej infraštruktúry viac než len dostupnosť. Kritické záťaže si vyžadujú aj konzistentný výkon a schopnosť kedykoľvek spravovať, monitorovať a modifikovať zdroje spustené v cloude. Len spoločnosť Oracle ponúka komplexné dohody o úrovni poskytovaných služieb, ktoré sa vzťahujú na výkon, dostupnosť a spravovateľnosť služieb.
Dostupnosť

Môžete sa spoľahnúť, že záťaž v cloude je neustále v súlade so záväzkami spoločnosti Oracle ohľadom prevádzky a pripojenia.

Spravovateľnosť

Pružnosť a konfigurovateľnosť infraštruktúry je dôvodom, prečo ľudia presúvajú aplikácie do cloudu. Služby, ktoré majú poskytovať túto výhodu, musia byť vždy spravovateľné. Spoločnosť Oracle je prvým dodávateľom cloudu, ktorý ponúka dohody o úrovni spravovateľnosti poskytovaných služieb, aby ste mohli spravovať, monitorovať a modifikovať zdroje.

Výkon

Nestačí, aby boli zdroje IaaS iba dostupné. Mali by aj konzistentne fungovať očakávaným spôsobom. Spoločnosť Oracle je prvým dodávateľom cloudu, ktorý garantuje výkon, takže sa môžete spoľahnúť na infraštruktúru podnikových aplikácií.

Dostupnosť

Služba/zdroj
Meranie
Mesačné percento dohody o úrovni poskytovaných služieb
Kredit spoločnosti Oracle za službu v prípade porušenia dohody o úrovni poskytovaných služieb
Compute Nedostupnosť oblasti Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,99 % 10 %
Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 % 25 %
Blokové zväzky Nedostupnosť oblasti Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,99 % 10 %
Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 % 25 %
Objektový ukladací priestor Chybovosť rozhrania API Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,9 % 10 %
Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 % 25 %
FastConnect Súkromné pripojenie Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,9 % 10 %
Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 % 25 %

Spravovateľnosť

Služba/zdroj
Meranie
Mesačné percento dohody o úrovni poskytovaných služieb
Kredit spoločnosti Oracle za službu v prípade porušenia dohody o úrovni poskytovaných služieb
Compute Chybovosť rozhrania API Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,9 % 10 %
Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 % 25 %
Blokové zväzky Chybovosť rozhrania API Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,9 % 10 %
Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 % 25 %
Databáza Chybovosť rozhrania API Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,9 % 10 %
Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 % 25 %

Výkon

Služba/zdroj
Meranie
Mesačné percento dohody o úrovni poskytovaných služieb
Kredit spoločnosti Oracle za službu v prípade porušenia dohody o úrovni poskytovaných služieb
Compute - lokálna mechanika NVMe Disk IOPS Výkon zdroja je vyšší než 90 % publikovaného výkonu počas 99,9 % času 10 %
Výkon zdroja je vyšší než 90 % publikovaného výkonu počas 99 % času 25 %
Blokové zväzky Disk IOPS Výkon zdroja je vyšší než 90 % publikovaného výkonu počas 99,9 % času 10 %
Výkon zdroja je vyšší než 90 % publikovaného výkonu počas 99 % času 25 %
Sieť Výkon siete Výkon zdroja je vyšší než 90 % publikovaného výkonu počas 99,9 % času 10 %
Výkon zdroja je vyšší než 90 % publikovaného výkonu počas 99 % času 25 %

Dohoda o mesačnej úrovni poskytovaných služieb v minútach/hodinách.

  • Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99,9 %: čas prestojov kratší alebo rovný 43,8 minút za mesiac
  • Doba prevádzky dlhšia alebo rovná 99 %: čas prestojov kratší alebo rovný 7,2 hodín za mesiac
 

Zdroje

Verejné cloudové služby Oracle PaaS a IaaS - nosný dokument

 
 

Často kladené otázky

 

Dohody o úrovni dostupnosti poskytovaných služieb

Vyžadujú si dohody o úrovni dostupnosti poskytovaných služieb nasadenie vo viac ako jednej doméne dostupnosti (AD)?

Áno, dohody o úrovni poskytovaných služieb Oracle Cloud Infrastructure - Compute a Oracle Cloud Infrastructure - blokové zväzky si vyžadujú, aby ich zákazníci nasadili vo viac ako jednej AD.

Ako sa vypočítava doba prevádzky?

Doba prevádzky sa vypočítava ako mesačné percento doby prevádzky.

  • Mesačné percento doby prevádzky služieb Oracle Cloud Infrastructure - Compute a Oracle Cloud Infrastructure - blokové zväzky sa vypočítajú odčítaním percenta minút príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom je služba Oracle Cloud Infrastructure - Compute alebo Oracle Cloud Infrastructure - blokové zväzky v stave nedostupnosti oblasti, od 100 percent.
  • Mesačné percento doby prevádzky služby Oracle Cloud Infrastructure - objektový ukladací priestor sa vypočíta odčítaním priemernej chybovosti rozhrania API v každom päťminútovom období príslušného kalendárneho mesiaca od 100 percent.
  • Mesačné percento doby prevádzky služby Oracle Cloud Infrastructure - FastConnect sa vypočítava odčítaním percenta minút príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom je vyhradený obvod nedostupný, od 100 percent.

Čo sa stane, keď sa viac domén dostupnosti (AD) stane nedostupnými?

Dohody o úrovni dostupnosti poskytovaných služieb sa zvyčajne spúšťajú celooblastnou udalosťou. Pokles výkonu viacerých AD v oblasti zasiahne všetky služby nasadené v týchto AD.


Dohody o úrovni spravovateľnosti poskytovaných služieb

Sú dohody o úrovni spravovateľnosti poskytovaných služieb platné na úrovni domény dostupnosti (AD) alebo celej oblasti?

Dohody o úrovni spravovateľnosti poskytovaných služieb sa týkajú celej služby a sú definované na úrovni AD.

Ako sa vypočítava doba prevádzky služieb Oracle Cloud Infrastructure - Compute, Oracle Cloud Infrastructure - blokové zväzky a Oracle Cloud Infrastructure - databáza?

Mesačné percento doby prevádzky každej služby sa vypočítava odčítaním priemernej chybovosti rozhrania API za každé päťminútové obdobie príslušného kalendárneho mesiaca od 100 percent.


Dohody o úrovni výkonu poskytovaných služieb

Pokiaľ ide o dohodu o úrovni výkonu siete poskytovaných služieb, aké kredity za nedosiahnutie úrovne služby poskytuje spoločnosť Oracle zákazníkom, ktorí si na základe dohody uplatnili nároky?

Spoločnosť Oracle poskytne kredity za nedosiahnutie úrovne služby za základné zdroje Compute spotrebované zákazníkmi, ktorí vzniesli nároky.


Spracovanie kreditov za nedosiahnutie úrovne služby podľa všeobecnej dohody o úrovni poskytovaných služieb

Čo je kredit na službu? Ako sa vypočítavajú kredity za nedosiahnutie úrovne služby?

Kredity za nedosiahnutie úrovne služby sa vypočítavajú ako percento čistých poplatkov zaplatených spoločnosti Oracle za službu Oracle Cloud Infrastructure v mesiaci, v ktorom nebol splnený príslušný záväzok služby, a pripisujú sa na váš účet v nasledujúcom kalendárnom mesiaci po schválení nároku spoločnosťou Oracle. Kredity za nedosiahnutie úrovne služby sú jediným a výhradným opravným prostriedkom, keď spoločnosť Oracle neplní svoje záväzky týkajúce sa služieb, ktoré sú vymedzené v dohode o úrovni poskytovaných služieb v časti nosného dokumentu verejných cloudových služieb Oracle PaaS a IaaS s ohľadom na príslušnú službu Oracle Cloud Infrastructure. Kredity za nedosiahnutie úrovne služby sa budú poskytovať len na konkrétnu službu Oracle Cloud Infrastructure, v prípade ktorej nebol splnený príslušný záväzok týkajúci sa služby.

Musí zákazník uskutočniť akciu na identifikáciu zlyhania dohody o úrovni poskytovaných služieb a požiadať o kredit za nedosiahnutie úrovne služby?

Áno. Žiadame zákazníkov, aby podali nárok vyplývajúci z dohody o úrovni poskytovaných služieb a poskytli dôkazy podporujúce zlyhanie dohody o úrovni poskytovaných služieb.

Kto môže požiadať o kredity za nedosiahnutie služby?

O kredity za nedosiahnutie úrovne služby môže požiadať každý zákazník, ktorý platí za služby Oracle Cloud Infrastructure, s SKU definovanými v nosnom dokumente verejných cloudových služieb Oracle PaaS a IaaS. Zákazníci, ktorí si kúpili uvedené služby cez obchod Oracle Store, musia dokončiť aspoň jeden fakturačný cyklus so spoločnosťou Oracle, aby získali nárok za nedosiahnutie úrovne služby. Detaily nájdete v nosnom dokumente verejných cloudových služieb Oracle PaaS a IaaS.

Aký je priemerný čas vybavenia žiadosti v rámci nároku na kredity za nedosiahnutie úrovne služby?

Nároky na kredity za nedosiahnutie úrovne služby si zákazníci musia uplatniť do 30 kalendárnych dní od výskytu problému, ktorý spôsobil, že uvedená služba Oracle Cloud Infrastructure nesplnila príslušný záväzok týkajúci sa služby. Spoločnosť Oracle vynaloží komerčne primerané úsilie na spracovanie nároku do 60 dní od prijatia nároku spoločnosťou Oracle.

Čo sa stane po overení platnosti nároku na kredity za nedosiahnutie úrovne služby?

Po overení nároku na kredity za nedosiahnutie úrovne služby zvýši spoločnosť Oracle zvýši zostatky zákazníka na kalendárny mesiac nasledujúci po schválení nároku spoločnosťou Oracle . Ak napríklad vynakladáte každý mesiac 100 000 USD v rámci univerzálnych kreditov a po schválení nároku spoločnosťou Oracle dostanete 5 000 USD, spoločnosť Oracle zvýši váš zostatok tak, že v nasledujúcom kalendárnom mesiaci budete mať pred naúčtovaním prebytkov zdroje v hodnote 105 000 USD.

Môžu zákazníci použiť tieto kredity na ľubovoľné služby Oracle Cloud?

Po zvýšení zostatkov na základe schválenia nároku zákazníka na kredity za nedosiahnutie úrovne služby spoločnosťou Oracle môže zákazník použiť kredity na ľubovoľné služby Oracle Cloud prepojené s univerzálnymi kreditmi zákazníka alebo s účtom pre platby podľa spotreby.

 

POZNÁMKA: Tento dokument často kladených otázok je určený ako všeobecná referencia riešenia bežných otázok týkajúcich sa verejných cloudových služieb PaaS a IaaS spoločnosti Oracle. Úplné vysvetlenie tém riešených v dokumente často kladených otázok a ďalšie podmienky a ustanovenia týkajúce sa verejných cloudových služieb PaaS a IaaS spoločnosti Oracle nájdete v nosnom dokumente pre verejné cloudové služby Oracle PaaS a IaaS z februára 2018.

 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud