Oracle Cloud Infrastructure — zasoby techniczne

Rozpoczęcie pracy z platformą oferującą wiele funkcji, taką jak Oracle Cloud Infrastructure, może być trudne bez właściwej wiedzy technicznej. Zawarto tu listę przydatnych dokumentów i prezentacji, które powinny okazać się pomocne.
 
 
 

Pierwsze kroki i przewodniki po usługach

Poniżej zebraliśmy zbiór zasobów technicznych, pomagających rozpocząć pracę z rozwiązaniami Oracle Cloud Infrastructure. Zaglądaj tu często, ponieważ zasoby te są stale aktualizowane o nowe treści.
Proponujemy zacząć od następujących łączy:

 

Zarządzanie i operacje — przewodniki

Przywracanie po awarii w Oracle Cloud Infrastructure — najlepsze praktyki
W broszurze tej omówiono najlepsze praktyki w zakresie projektowania i implementowania aplikacji do przywracania poawaryjnego w Oracle Cloud Infrastructure.
Najlepsze praktyki w zakresie wdrażania architektury o wysokiej dostępności w Oracle Cloud Infrastructure
Przewodniki pozwalające poznać najlepsze praktyki w zakresie projektowania wysoce dostępnych rozwiązań w Oracle Cloud Infrastructure oraz dowiedzieć się, w jaki sposób można wykorzystać określone usługi Oracle.
Wdrażanie Oracle Enterprise Manager 13
Dokumentacja ułatwiająca szybkie rozpoczęcie pracy, obejmująca kluczowe koncepcje, wymagania wstępne, instalację i konfigurację produktu Oracle Enterprise Manager.
Pierwsze kroki z Terraform i Oracle Cloud Infrastructure
Blog techniczny, poświęcony orkiestracji Terraform w Oracle Cloud Infrastructure.

 

Rozwiązania obliczeniowe

Tworzenie usług domen Active Directory w Oracle Cloud Infrastructure
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono proces tworzenia środowiska Active Directory w swojej dzierżawie w Oracle Cloud Infrastructure.
Skalowanie instancji obliczeniowych w Oracle Cloud Infrastructure
W tej broszurze przedstawiono proces (i najlepsze praktyki) skalowania standardowych zasobów obliczeniowych w Oracle Cloud Infrastructure. Proces ten jest zilustrowany przykładem skalowania wdrożonej instancji systemu Windows 2012 R2 Server, działającej z kontrolerem domeny i środowiskiem Active Directory.
Bezpieczne uruchamianie aplikacji graficznych w Oracle Cloud Infrastructure
W tej broszurze informacyjnej wyjaśniono, jak bezpiecznie skonfigurować instancje obliczeniowe Linux, które domyślnie są skonfigurowane do obsługi tylko protokołu SSH w trybie wiersza polecenia, tak aby można było uruchamiać aplikacje graficzne, wymagające pełnego środowiska typu Desktop albo podzbioru funkcji graficznych.
Wdrażanie niestandardowych obrazów systemów operacyjnych
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono szczegółowe wytyczne tworzenia niestandardowego obrazu i importowania go do Oracle Cloud Infrastructure.
Pierwsze kroki: Oracle Linux dla Oracle Cloud Infrastructure
W tym przewodniku wprowadzającym opisano uruchamianie instancji systemu Oracle Linux w Oracle Cloud Infrastructure.
Instalowanie i konfigurowanie środowiska KVM w instancjach Bare Metal z więcej niż jednym interfejsem VNIC
W tej broszurze informacyjnej zawarto szczegółowe instrukcje umożliwiające rozpoczęcie pracy ze środowiskiem KVM w instancjach Bare Metal.
Instalowanie i konfigurowanie Oracle VM w Oracle Cloud Infrastructure
W tej broszurze informacyjnej zawarto szczegółowe instrukcje umożliwiające rozpoczęcie pracy z wirtualną maszyną Oracle VM.
Wdrażanie środowiska Hyper-V w Oracle Cloud Infrastructure
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono konfigurowanie środowisk Oracle Cloud Infrastructure i Microsoft Hyper-V.
Wdrażanie Kubernetes
W tym przewodniku zawarto zarówno omówienie, jak i szczegółowe instrukcje ułatwiające wdrożenie systemu Kubernetes w Oracle Cloud Infrastructure.

 

Rozwiązania do zarządzania danymi

Migracja baz danych do Oracle Cloud Infrastructure przy użyciu usług Object Storage i Data Transfer Service
W tej broszurze informacyjnej szczegółowo opisano, w jaki sposób przeprowadzić migrację zadań przetwarzania Oracle Database do instancji Oracle Cloud Infrastructure Compute, oraz zawarto tu opcje i przykłady pomagające przy migracji.
Migracja baz danych do Oracle Cloud Infrastructure DaaS (Database as a Service) przy użyciu usługi Object Storage
W tej broszurze informacyjnej szczegółowo opisano, w jaki sposób przeprowadzić migrację zadań przetwarzania Oracle Database do Oracle Cloud Infrastructure jako instancji Oracle Database zarządzanej przez użytkownika DBaaS
Wdrażanie systemu Exadata w Oracle Cloud Infrastructure
Ta broszura informacyjna udostępnia szczegółowe instrukcje wdrażania systemu DB Exadata, w tym wszystkie wymagane zasoby sieciowe.
Cloudera Enterprise Data Hub — architektura referencyjna
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono najlepsze praktyki w zakresie uruchamiania koncentratora Cloudera Enterprise Data Hub w Oracle Cloud Infrastructure.
Wdrażanie Apache Cassandra
Broszura informacyjna dotycząca wdrażania bazy danych Apache Cassandra NoSQL w Oracle Cloud Infrastructure.
Wdrażanie i zabezpieczanie MongoDB
Blog techniczny, przedstawiający najlepsze praktyki w zakresie zabezpieczania MongoDB w Oracle Cloud Infrastructure.
Wdrażanie wysoce dostępnej rozproszonej warstwy pamięci podręcznej przy użyciu rozwiązań Memcached i Redis
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono i porównano najlepsze praktyki w zakresie wdrażania dwóch najczęściej używany systemów pamięci podręcznej — Redis i Memcached — w Oracle Cloud Infrastructure.
Wdrażanie grup dostępności „Microsoft SQL Server Always On”
Informacje i instrukcje wdrażania grup dostępności „Microsoft SQL Server Always On” w Oracle Cloud Infrastructure, tak aby zostały spełnione wymagania dotyczące dostępności i zabezpieczeń usługi bazy danych klasy Enterprise.
Migracja baz danych Oracle z AWS (Amazon Web Services) do usługi Oracle Cloud Infrastructure Database
W dokumencie tym zamieszczono uwagi dotyczące migracji baz danych Oracle Cloud Infrastructure oraz szczegółowo wyjaśniono różne dostępne opcje.
Wdrażanie bazy danych Oracle NoSQL
Przewodnik wdrażania bazy danych Oracle NoSQL w Oracle Cloud Infrastructure, obejmujący wstępną konfigurację oraz sposoby uruchamiania skryptów instalacyjnych klastera NoSQL.

 

Rozwiązania dotyczące aplikacji

Oracle Application Express (APEX) on Oracle Cloud Infrastructure Database
This paper provides step-by-step guidance for deploying Oracle APEX on Oracle Cloud Infrastructure Database by using the Terraform template.
Przenoszenie pakietu Oracle E-Business Suite do Oracle Cloud Infrastructure
Informacje, jak wdrożyć E-Business Suite (EBS) w Oracle Cloud Infrastructure, łącząc tradycyjne zalety pakietu EBS z elastycznością, dostępnością i ekonomicznością nowoczesnego rozwiązania IaaS.
Wdrażanie platformy SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java w Oracle Cloud Infrastructure
Przewodnik referencyjny, przedstawiający najlepsze praktyki w zakresie wdrażania platformy SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java w Oracle Cloud Infrastructure.
Wdrażanie baz danych SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java w Oracle Database Exadata Cloud Service
Przewodnik referencyjny, przedstawiający najlepsze praktyki w zakresie wdrażania baz danych Oracle z platformy SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java w usłudze Oracle Database Exadata Cloud Service.
Używanie usługi Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing dla wysoce dostępnej aplikacji WordPress
Przewodnik referencyjny w zakresie tworzenia wielowęzłowego serwisu WordPress, skonfigurowanego do korzystania z usługi Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing.

 

Rozwiązania sieciowe

Sieć VCN (Virtual Cloud Network) — przegląd i przewodnik po wdrażaniu
Poznaj usługę Networking i podstawowe scenariusze wdrażania, przeznaczone dla Oracle Cloud Infrastructure VCN.
Wdrażanie instancji NAT przy użyciu rozwiązań Terraform
W tej publikacji na blogu opisano automatyczne konfigurowanie instancji NAT z użyciem narzędzi Terraform oraz konfigurowanie prywatnych instancji pod kątem rozsyłania żądań internetowych przez instancję NAT.
Konfiguracja instancji NAT: włączanie dostępu do Internetu dla prywatnych podsieci
W tej broszurze opisano zalecane etapy konfigurowania instancji NAT w sieci VCN oraz konfigurowania prywatnej podsieci pod kątem rozsyłania żądań internetowych.
Wdrażanie tuneli VPN IPsec
Dokumentacja techniczna przedstawiająca, jak można skonfigurować sieć IPsec VPN dla swojej sieci VCN oraz jak nią zarządzać.
Wdrażanie VPN IPsec z Cisco ASA/ASAv VTI
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono wszystkie kroki, które trzeba wykonać w celu skonfigurowania urządzenia Cisco ASA/ASAv pod kątem utworzenia połączenia IPsec z siecią Oracle Cloud Infrastructure VCN.
Wdrażanie środowiska Hyper-V w Oracle Cloud Infrastructure
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono konfigurowanie środowisk Oracle Cloud Infrastructure i Microsoft Hyper-V.
Bastion Host: Chroniony dostęp do sieci VCN (Virtual Cloud Network)
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono najlepsze praktyki w zakresie serwerów „Bastion Host” i bezpiecznego uzyskiwania dostępu do instancji Oracle Cloud Infrastructure.

 

Rozwiązania zabezpieczające

Oracle Cloud Infrastructure Security — przegląd
W tej broszurze informacyjnej zawarto przegląd funkcji zabezpieczeń dostępnych w Oracle Cloud Infrastructure.
Oracle Cloud Infrastructure a RODO
W tej broszurze wyjaśniono, w jaki sposób funkcje Oracle Cloud Infrastructure mogą pomóc klientom spełniać niektóre wymagania rozporządzenia RODO (GDPR).
Bastion Host: Chroniony dostęp do sieci VCN (Virtual Cloud Network)
W artykule tym przedstawiono najlepsze praktyki w zakresie serwerów „Bastion Host” i bezpiecznego uzyskiwania dostępu do instancji Oracle Cloud Infrastructure.
Oracle CASB Cloud Service — broszury informacyjne i opisy produktów
Dowiedz się, w jaki sposób Oracle CASB Cloud Service chroni Twoje środowisko chmury poprzez zautomatyzowane monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa.
Federacja usługi Oracle Access Manager do Oracle Cloud Infrastructure
W tym dokumencie opisano etapy konfigurowania federacji usługi Oracle Access Manager z Oracle Cloud Infrastructure.
Identity and Access Management (IAM) w Oracle Cloud Infrastructure — najlepsze praktyki
W tej broszurze informacyjnej opisano najlepsze praktyki w zakresie używania usługi Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management (IAM), przydatne podczas planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań w Oracle Cloud Infrastructure.
Microsoft Windows: Rozszerzanie Active Directory do Oracle Cloud Infrastructure
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono proces rozszerzania usługi Windows Active Directory do Oracle Cloud Infrastructure.
Federacja Okta i Oracle Cloud Infrastructure
W tej broszurze informacyjnej zawarto szczegółowe instrukcje konfigurowania federacji Oracle Cloud Infrastructure z dostawcą tożsamości Okta.
Wdrażanie usługi Oracle Audit Vault and Database Firewall
Niniejsza broszura informacyjna koncentruje się na korzystaniu z systemu Oracle Audit Vault Server, służącego do kontroli dostępu do instancji Oracle Cloud Infrastructure Database.
Zarządzanie kluczami szyfrowania baz danych Oracle przy użyciu aplikacji Oracle Key Vault
Niniejsza broszura informacyjna zawiera instrukcje instalowania i konfigurowania aplikacji Oracle Key Vault w instancjach Bare Metal w celu zarządzania kluczami szyfrowania TDE dla baz danych Oracle.

 

Rozwiązania do ochrony danych

Przywracanie po awarii w Oracle Cloud Infrastructure — najlepsze praktyki
W broszurze tej omówiono najlepsze praktyki w zakresie projektowania i implementowania aplikacji do przywracania poawaryjnego w Oracle Cloud Infrastructure.
Używanie systemu Commvault do tworzenia kopii zapasowych w usłudze Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
W tej publikacji na blogu przedstawiono integrację systemu Commvault, wraz z obsługą Oracle Cloud Infrastructure, oraz używanie usługi Oracle Object Storage jako miejsca docelowego dla kopii zapasowych.

 

Rozwiązania składowania

Używanie usługi Object Storage do migracji baz danych do Oracle Cloud Infrastructure
W tej broszurze informacyjnej szczegółowo opisano, w jaki sposób przeprowadzić migrację zadań przetwarzania Oracle Database do instancji Oracle Cloud Infrastructure Compute przy użyciu usługi Object Storage.
Używanie usługi Object Storage do migracji baz danych do Oracle Cloud Infrastructure DBaaS (Database as a Service)
W tej broszurze informacyjnej szczegółowo opisano, w jaki sposób przeprowadzić migrację zadań przetwarzania Oracle Database do Oracle Cloud Infrastructure jako instancji Oracle Database zarządzanej przez użytkownika DBaaS przy użyciu usługi Object Storage.
File Storage Service — przewodnik po wydajności usługi
W tym artykule opisano wydajność usługi Oracle Cloud Infrastructure File Storage Service.
Przenoszenie danych od innych dostawców chmury lub z lokalnych systemów plików do usługi Object Storage
W tej broszurze skoncentrowano się na głównym przypadku użycia, czyli na przenoszeniu danych od innych dostawców chmury do usługi Object Storage.
Wdrażanie klastera Ceph rozproszonego magazynu
Na tym blogu wyjaśniono, jak można wdrożyć środowisko Ceph Distributed Storage Cluster w Oracle Cloud Infrastructure z użyciem systemu Oracle Linux.
Wdrażanie GlusterFS
Na tym blogu przedstawiono szczegółowe instrukcje wdrażania wysoce dostępnego środowiska GlusterFS Storage w Oracle Cloud Infrastructure z użyciem rozproszonego woluminu GlusterFS.
Wdrażanie systemu plików OCFS (Oracle Cluster File System)
Na tym blogu przedstawiono szczegółowe instrukcje wdrażania systemu plików OCFS2 (Oracle Cluster File System) w Oracle Cloud Infrastructure z użyciem protokołu iSCSI.

 

Get Started with Oracle Cloud Infrastructure

Here are some additional resources to get you started.
See Technical Blog Posts

Stay up to date with the most recent technical blogs from Oracle Cloud Infrastructure.

Get Hands-On

Try pre-configured solutions running on Oracle Cloud Infrastructure, for free, and within minutes.

×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud