Oracle Cloud Infrastructure — umowa dotycząca poziomu usług

Firmy oczekują od infrastruktury chmurowej czegoś więcej niż tylko dostępność. Zadania przetwarzania, krytyczne dla prowadzonej działalności, wymagają stabilnej wydajności oraz zdolności monitorowania i modyfikowania w dowolnej chwili zasobów działających w chmurze oraz zarządzania nimi. Tylko Oracle oferuje kompletne umowy SLA dotyczące poziomu usług, obejmujące wydajność i dostępność usług oraz możliwość zarządzania nimi.
Dostępność

Można mieć pełne przekonanie, że wykonywane w chmurze zadania przetwarzania są wykonywane w sposób ciągły — wynika to ze zobowiązań Oracle w zakresie dostępności i obsługi połączeń.

Możliwość zarządzania

Elastyczność i konfigurowalność infrastruktury to dwa z powodów, dla których aplikacje są przenoszone do chmury. Aby takie korzyści były faktycznie odnoszone, musi zostać zapewniona możliwość zarządzania usługami w dowolnej chwili. Oracle oferuje umowy SLA w zakresie możliwości zarządzania, gwarantując użytkownikom możliwość zarządzania swoimi zasobami, a także monitorowania ich i modyfikowania.

Wydajność

Nie wystarcza jedynie zapewnić dostępność zasobów IaaS. Muszą one także działać stabilnie w oczekiwany sposób. Oracle jest pierwszym dostawcą chmury gwarantującym wydajność, dzięki czemu można polegać na infrastrukturze, w której działają aplikacje firmowe.

Dostępność

Usługa/zasób
Pomiar
Miesięczny procent zgodnie z umową SLA
Punkty za usługę Oracle w razie naruszenia umowy SLA
Compute
Niedostępność regionu Nie mniej niż 99,99% czasu działania 10%
Compute
Niedostępność regionu Nie mniej niż 99% czasu działania 25%
Compute
Niedostępność domeny dostępności Nie mniej niż 99,95% czasu działania 10%
Compute
Niedostępność domeny dostępności Nie mniej niż 99% czasu działania 25%
Block Volumes
Niedostępność regionu Nie mniej niż 99,99% czasu działania 10%
Block Volumes
Niedostępność regionu Nie mniej niż 99% czasu działania 25%
Object Storage
Współczynnik błędów API Nie mniej niż 99,9% czasu działania 10%
Object Storage
Współczynnik błędów API Nie mniej niż 99% czasu działania 25%
FastConnect
Prywatne połączenie Nie mniej niż 99,9% czasu działania 10%
FastConnect
Prywatne połączenie Nie mniej niż 99% czasu działania 25%

Możliwość zarządzania

Usługa/zasób
Pomiar
Miesięczny procent zgodnie z umową SLA
Punkty za usługę Oracle w razie naruszenia umowy SLA
Compute
Współczynnik błędów API Nie mniej niż 99,9% czasu działania 10%
Compute
Współczynnik błędów API Nie mniej niż 99% czasu działania 25%
Block Volumes
Współczynnik błędów API Nie mniej niż 99,9% czasu działania 10%
Block Volumes
Współczynnik błędów API Nie mniej niż 99% czasu działania 25%
Database
Współczynnik błędów API Nie mniej niż 99,9% czasu działania 10%
Database
Współczynnik błędów API Nie mniej niż 99% czasu działania 25%

Wydajność

Usługa/zasób
Pomiar
Miesięczny procent zgodnie z umową SLA
Punkty za usługę Oracle w razie naruszenia umowy SLA
Lokalny dysk NVMe usługi Compute
Wartość IOPS dla dysku Wydajność zasobów większa niż 90% publikowanej wydajności; 99,9% czasu 10%
Lokalny dysk NVMe usługi Compute
Wartość IOPS dla dysku Wydajność zasobów większa niż 90% publikowanej wydajności; 99% czasu 25%
Block Volumes
Wartość IOPS dla dysku Wydajność zasobów większa niż 90% publikowanej wydajności; 99,9% czasu 10%
Block Volumes
Wartość IOPS dla dysku Wydajność zasobów większa niż 90% publikowanej wydajności; 99% czasu 25%
Sieć
Wydajność sieci Wydajność zasobów większa niż 90% publikowanej wydajności; 99,9% czasu 10%
Sieć
Wydajność sieci Wydajność zasobów większa niż 90% publikowanej wydajności; 99% czasu 25%

Miesięczny czas w minutach/godzinach zgodnie z umową SLA.

  • Nie mniej niż 99,99% czasu działania: czas wyłączenia nie dłuższy niż 4,38 minuty miesięcznie
  • Nie mniej niż 99,95% czasu działania: czas wyłączenia nie dłuższy niż 21,56 minuty miesięcznie
  • Nie mniej niż 99,9% czasu działania: czas wyłączenia nie dłuższy niż 43,8 minuty miesięcznie
  • Nie mniej niż 99% czasu działania: czas wyłączenia nie dłuższy niż 7,2 godziny miesięcznie
 

Zasoby

Oracle PaaS and IaaS Public Cloud Services — dokument uzupełniający

 
 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 

Umowy SLA w zakresie dostępności

Czy umowy SLA w zakresie dostępności wymagają wdrożenia w więcej niż jednej domenie dostępności?

Umowa SLA w zakresie dostępności dla Oracle Cloud Infrastructure Compute przewiduje dwie możliwości. Jeśli wdrożenie odbyło się w więcej niż jednej domenie dostępności, ma zastosowanie opcja umowy SLA (dotycząca niedostępności regionu) zapewniająca dostępność 99,99%. Jeśli wdrożenie odbyło się w więcej niż jednej domenie awaryjnej w jednej domenie dostępności, ma zastosowanie opcja umowy SLA (dotycząca niedostępności regionu) zapewniająca dostępność 99,95%.

Jak jest obliczany czas działania?

Czas działania jest obliczany jako „Miesięczny procent działania”.

  • W przypadku usługi Oracle Cloud Infrastructure - Compute and Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume miesięczny procent czasu działania jest obliczany poprzez odjęcie — od 100 procent — procentu minut w danym miesiącu kalendarzowym, w ciągu których usługa Oracle Cloud Infrastructure - Compute lub Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume była w stanie „Region niedostępny”.
  • W przypadku usługi Oracle Cloud Infrastructure - Object Storage miesięczny procent czasu działania jest obliczany poprzez odjęcie — od 100 procent — średniej „Współczynnik błędów API” z każdego pięciominutowego okresu w danym miesiącu kalendarzowym.
  • W przypadku usługi Oracle Cloud Infrastructure - FastConnect miesięczny procent czasu działania jest obliczany poprzez odjęcie — od 100 procent — procentu minut w danym miesiącu kalendarzowym, w ciągu których dedykowany obwód był niedostępny.

Co się stanie, jeśli będzie niedostępna więcej niż jedna domena dostępności?

Umowy SLA w zakresie dostępności są zazwyczaj uruchamiane w przypadku zdarzeń obejmujących cały region. Jeśli w regionie zostaną wyłączone domeny dostępności, będzie to miało wpływ na wszystkie usługi wdrożone w tych domenach.

Umowy SLA w zakresie możliwości zarządzania

Czy umowy SLA w zakresie możliwości zarządzania obowiązują na poziomie domeny dostępności czy regionu?

Umowy SLA w zakresie możliwości zarządzania odnoszą się do usługi i są definiowane na poziomie domeny dostępności.

Jak jest obliczany czas działania dla usług Oracle Cloud Infrastructure - Compute, Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume i Oracle Cloud Infrastructure - Database?

„Miesięczny procent czasu działania” jest dla każdej z tych usług obliczany poprzez odjęcie — od 100 procent — średniej „Współczynnik błędów API” z każdego pięciominutowego okresu w danym miesiącu kalendarzowym.

Umowy SLA w zakresie wydajności

Jakie punkty za usługę przydziela Oracle klientom składającym skargi na podstawie umów SLA dotyczących wydajności sieci?

Oracle przydziela punkty za usługi związane z zasobami obliczeniowymi używanymi przez klientów składających skargi.

Ogólny proces przyznawania punktów za usługę w związku z umową SLA

Co to są punkty za usługę (Service Credits)? Jak są obliczane punkty za usługę?

Punkty za usługę (Service Credits) są obliczane jako procent opłat netto, które klient zapłacił firmie Oracle za usługę Oracle Cloud Infrastructure Service w miesiącu, w którym zobowiązanie dotyczące tej usługi nie zostało spełnione; punkty te są przydzielane w miesiącu następującym po zatwierdzeniu przez firmę Oracle skargi klienta. Punkty usługę są jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem za niespełnienie przez firmę Oracle jakichkolwiek zobowiązań dotyczących usługi, zawartych w sekcji „Service Level Agreements” dokumentu uzupełniającego „Oracle PaaS and IaaS Public Cloud”, odnoszących się do odpowiedniej usługi Oracle Cloud Infrastructure. Punkty za usługę są przyznawane tylko za określoną usługę Oracle Cloud Infrastructure, dla której nie zostało spełnione obowiązujące zobowiązanie.

Czy klient musi podjąć działania mające na celu rozpoznanie niespełnienia umowy SLA i wystąpienie o punkty za usługę?

Tak. Wymagamy od klientów zgłoszenia skargi związanej z umową SLA i przedstawienia dowodu jej niespełnienia SLA.

Kto może wystąpić o punkty za usługę?

O punkty za usługę może wystąpić każdy klient płacący za usługi Oracle Cloud Infrastructure z SKU określonymi w dokumencie uzupełniającym „Oracle PaaS and IaaS Public Cloud”. Klienci, kupujący podane powyżej usługi poprzez Oracle Store, muszą — aby zakwalifikować się przydziału punktów za usługę — przejść przynajmniej jeden pełny cykl fakturowania Oracle. Szczegółowe informacje są zawarte w dokumencie uzupełniającym „Oracle PaaS and IaaS Public Cloud”.

Ile wynosi średni czas rozpatrywania wystąpienia o punkty za usługę?

Wystąpienia o punkty za usługę muszą być zgłaszane w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wystąpienia zdarzenia, wskutek którego nie zostało spełnione określone zobowiązanie dotyczące nazwanej usługi Oracle Cloud Infrastructure. Oracle podejmie uzasadnione ekonomicznie działania, mające na celu przetworzenie wystąpień w ciągu 60 dni od ich otrzymania.

Co się stanie, gdy wystąpienie o punkty za usługę zostanie zweryfikowane?

Gdy wystąpienie o punkty za usługę zostanie zweryfikowane, Oracle zwiększy saldo klienta za miesiąc kalendarzowy następujący po zatwierdzeniu wystąpienia. Na przykład, jeśli firma wydaje każdego miesiąca 100 000 USD w ramach punktów uniwersalnych i — po zatwierdzeniu wystąpienia — otrzyma punkty w kwocie 5 000 USD, Oracle zwiększy w następnym miesiącu kalendarzowym saldo firmy do 105 000 USD, po którego przekroczeniu mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

Czy klienci mogą używać punktów za usługę do rozliczania dowolnej usługi Oracle Cloud?

Gdy tylko saldo ulegnie zwiększeniu wskutek zatwierdzenia przez firmę Oracle wystąpienia klienta o punkty za usługę, klient może dowolnie używać tych punktów do rozliczania dowolnej z usług Oracle Cloud, powiązanych z jego kontem „Punkty uniwersalne” lub „Pay-As-You-Go”.

 

UWAGA: Niniejszy dokument „FAQ” służy jako ogólny materiał referencyjny, zawierający odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące usług Oracle PaaS Public Cloud i Oracle IaaS Public Cloud. Pełne wyjaśnienie kwestii poruszanych w tym dokumencie „FAQ” oraz innych warunków i postanowień związanych z usługami Oracle PaaS Public Cloud i Oracle IaaS Public Cloud jest dostępne w dokumencie uzupełniającym „Oracle PaaS and IaaS Public Cloud Services” datowanym na luty 2018 roku.

 
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud