Εξυπνότερη πληροφόρηση. Ταχύτερη δράση

Το Oracle Management Cloud είναι μια σουίτα υπηρεσιών διαχείρισης που ελαχιστοποιεί την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές λύσεις παρακολούθησης, διαχείρισης και αξιόπιστης λειτουργίας εφαρμογών και υποδομών. Το Oracle Management Cloud αξιοποιεί τεχνικές μηχανικής μάθησης και big data σε όλο το εύρος των λειτουργικών συνόλων δεδομένων για να βοηθήσει τους πελάτες να υιοθετήσουν την καινοτομία, εξαλείφοντας παράλληλα το υψηλό κόστος και το ρίσκο από τις λειτουργικές διαδικασίες.
Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε το eBook και την τεκμηρίωση.
 
 

Υπηρεσίες Oracle Management Cloud Services

Παρακολούθηση απόδοσης εφαρμογών

Γρήγορη απομόνωση των προβλημάτων για εφαρμογές
 
Η υπηρεσία Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service παρέχει στις ομάδες ανάπτυξης και λειτουργιών τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη γρήγορη εύρεση και επιδιόρθωση προβλημάτων στις εφαρμογές. Όλες οι πληροφορίες απόδοσης για τελικούς χρήστες και εφαρμογές (με σχετικά αρχεία καταγραφής εφαρμογών) συγκεντρώνονται στην ασφαλή, ενοποιημένη πλατφόρμα δεδομένων μεγάλου όγκου του Oracle Management Cloud.

Παρακολούθηση δομής

Ενοποιημένη παρακολούθηση σε προληπτική βάση για ολόκληρη την υποδομή IT
 
Η υπηρεσία Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service παρακολουθεί την κατάσταση και την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρης της υποδομής πληροφορικής (εσωτερικά και στο cloud) από μια ενιαία πλατφόρμα. Η παρακολούθηση σε προληπτική βάση σε όλα τα επίπεδα παρέχει στους διαχειριστές τη δυνατότητα να ειδοποιούνται για προβλήματα, να τα αντιμετωπίζουν και να τα επιλύουν, προτού αυτά επηρεάσουν τους τελικούς χρήστες.

Log Analytics

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τα δεδομένα μηχανών
 
Η υπηρεσία Oracle Log Analytics Cloud Service παρακολουθεί, συγκεντρώνει, ευρετηριοποιεί και αναλύει όλα τα δεδομένα καταγραφής από τις εφαρμογές και την υποδομή σας, επιτρέποντας έτσι στους χρήστες να αναζητούν, να εξερευνούν και να συσχετίζουν αυτά τα δεδομένα για την ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων, την άντληση επιχειρησιακής πληροφόρησης και τη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Η υπηρεσία είναι δομημένη στην ασφαλή, ενοποιημένη πλατφόρμα δεδομένων μεγάλου όγκου του Oracle Management Cloud.

Συντονισμός

Προγραμματισμός, εκτέλεση και αναφορά για εργασίες σε κλίμακα cloud
 
Η υπηρεσία Oracle Orchestration Cloud Service εκτελεί εργασίες σε κλίμακα hyper cloud αυτοματοποιώντας οποιεσδήποτε από αυτές μέσω της κλήσης REST, δεσμών ενεργειών ή πλαισίων εργασίας αυτοματοποίησης τρίτων. Η υπηρεσία Oracle Orchestration Cloud Service μπορεί να εφαρμόζει αυτοματοποίηση τόσο σε υποδομές εσωτερικής εγκατάστασης όσο και σε υποδομές cloud.

Αναλυτικά στοιχεία υποδομής πληροφορικής

Λειτουργική ευφυΐα για σύγχρονες υποδομές πληροφορικής
 
Η υπηρεσία Oracle IT Analytics Cloud Service παρέχει πληροφόρηση 360 μοιρών σχετικά με την απόδοση, τη διαθεσιμότητα και τη δυναμικότητα των εφαρμογών και των επενδύσεων υποδομής, επιτρέποντας σε στελέχη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και IT, αναλυτές και διαχειριστές να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με το περιβάλλον IT της αρμοδιότητάς τους. Η υπηρεσία είναι δομημένη στην ασφαλή, ενοποιημένη πλατφόρμα δεδομένων μεγάλου όγκου του Oracle Management Cloud.

Διαμόρφωση και συμμόρφωση

Αυτοματοποίηση των αξιολογήσεων διαμόρφωσης εφαρμογών και υποδομής
 
Η υπηρεσία Oracle Configuration and Compliance Service επιτρέπει στο τμήμα IT και στην υπηρεσία επιχειρησιακής συμμόρφωσης να αξιολογούν, να βαθμολογούν και να αποκαθιστούν παραβιάσεις χρησιμοποιώντας τυποποιημένα μέτρα σύγκρισης του κλάδου, επιπλέον των προσαρμοσμένων κανόνων της επιχείρησής σας. Η υπηρεσία Oracle Configuration and Compliance Service μπορεί να αξιολογεί τόσο την υποδομή εσωτερικής εγκατάστασης όσο και την υποδομή cloud.

Παρακολούθηση και αναλυτικά στοιχεία ασφάλειας

Αποτελεσματική ασφάλεια για το σύγχρονο περιβάλλον πληροφορικής
 
Η υπηρεσία Oracle Security Monitoring and Analytics (SMA) Cloud Service επιτρέπει τον γρήγορο εντοπισμό, τη διερεύνηση και την αποκατάσταση του μεγαλύτερου εύρους των απειλών για την ασφάλεια των πόρων πληροφορικής που είναι εγκατεστημένοι εσωτερικά και στο cloud. Το Security Monitoring and Analytics παρέχει ενοποιημένες δυνατότητες SIEM και UEBA που έχουν σχεδιαστεί με βάση την τεχνολογία μηχανικής μάθησης, τη γνώση για τις περιόδους σύνδεσης των χρηστών και το ενημερωμένο πλαίσιο πληροφόρησης για απειλές.
×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)

Επικοινωνία
×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)


Φόρουμ συζητήσεων για το Oracle Cloud