Αντιστοίχιση υπηρεσιών Oracle Cloud Infrastructure Service

 
 

Αντιστοίχιση υπηρεσιών cloud

Αντίστοιχες υπηρεσίες cloud παρέχονται από τα Oracle Cloud Infrastructure, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure και Google Cloud Platform. Ο ακόλουθος πίνακας αντιστοιχίζει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου των τεσσάρων προμηθευτών cloud.
Ενημερώθηκε τον Φεβρουάριο 2019.
Κατηγορία
Oracle Cloud Infrastructure
AWS
Azure
Google
Περιοχές
Τομέας διαθεσιμότητας (ΤΔ) Ζώνη διαθεσιμότητας (ΖΔ) Ζώνη διαθεσιμότητας (ΖΔ) Ζώνες
Δικτύωση & παράδοση περιεχομένου
Oracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network (VCN) Amazon Virtual Private Cloud (VPC) Virtual Network Virtual Private Cloud
Δικτύωση & παράδοση περιεχομένου
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing Elastic Load Balancing Load Balancer, Application Gateway Cloud Load Balancing
Δικτύωση & παράδοση περιεχομένου
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect AWS Direct Connect Azure ExpressRoute Cloud Interconnect
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute - Virtual Machines Amazon EC2 Azure Virtual Machines Compute Engine
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute - Bare Metal Amazon EC2 - I3.metal    
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute - GPU Amazon EC2 - P2, P3, G3 instances Azure N-Series Google GPU
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes Amazon Elastic Compute Cloud Container Service Azure Kubernetes Service Kubernetes Engine
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Container Registry EC2 Container Registry Azure Container Registry Container Registry
Compute
Oracle Functions (σύντομα διαθέσιμο) AWS Lambda Azure Functions, Azure Event Grid Cloud Functions
Αποθήκευση
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes Amazon Elastic Block Store (EBS) Azure Storage Disk Compute Engine Persistent Disks
Αποθήκευση
Oracle Cloud Infrastructure File Storage Amazon Elastic File System Azure Files ZFS / Avere, Cloud Filestore (beta)
Αποθήκευση
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage Amazon Simple Storage Service (S3) Azure Storage Cloud Storage, Cloud Storage Nearline
Αποθήκευση
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage Amazon Glacier Azure Storage - Standard Cloud Storage Coldline
Αποθήκευση
Oracle Cloud Infrastructure Data Transfer Service Import/Export Disk, Import/Export Snowball, Import/Export Snowmobile Import/Export, Azure Data Box Transfer Appliance, Transfer Service
Αποθήκευση
Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway Storage Gateway StorSimple ZFS / Avere
Ασφάλεια, διαχείριση ταυτοτήτων & συμμόρφωση
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management AWS Identity and Access Management (IAM), AWS Organizations Azure Active Directory, Azure Subscription and Service Management + Azure RBAC Cloud Identity & Access Management
Ασφάλεια, διαχείριση ταυτοτήτων & συμμόρφωση
Oracle Cloud Infrastructure Key Management Service Key Management Service Key Vault Cloud Key Management Service
Ασφάλεια, διαχείριση ταυτοτήτων & συμμόρφωση
Oracle Cloud Infrastructure Audit AWS CloudTrail Activity Logging Cloud Audit Logging
Βάση δεδομένων
Oracle Database Cloud Service Amazon Relational Database Service (RDS) Azure SQL Database Cloud SQL (MySQL, Postgres), Cloud Spanner
Βάση δεδομένων
Oracle Autonomous Transaction Processing Amazon Aurora Azure SQL Database, Azure Cosmos DB Cloud SQL, Cloud Spanner
Βάση δεδομένων
Oracle Autonomous Data Warehouse Amazon Redshift Azure SQL Data Warehouse BigQuery
Βάση δεδομένων
Oracle NoSQL Amazon DynamoDB Azure Cosmos DB Cloud Datastore, Cloud Bigtable
Edge
Oracle Cloud Infrastructure DNS Amazon Route53 Azure DNS, Azure Traffic Manager Cloud DNS
Edge
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery Amazon SES Marketplace - Email Συνεργάτες
Edge
Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall Web Application Firewall Application Gateway Web Application Firewall Συνεργάτες
Edge
Oracle Cloud Infrastructure DDoS Protection AWS Shield Azure DDoS Protection Service Cloud Armor
 
 
 
×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)

Επικοινωνία
×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)


Φόρουμ συζητήσεων για το Oracle Cloud